Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 2: De leden zijn te onderscheiden in:
* Junioren: jeugdleden, volgens de reglementen van de KNLTB, junioren hebben op 31 december van een kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt.
* Senioren: leden die op 31 december van het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
* Ereleden en Leden van verdienste: leden die door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
* Rustende leden: leden die om bijzondere redenen geen gebruik maken van de tennisbanen.

Rechten en plichten voor de leden.
Artikel 3: Tegen betaling van de contributie wordt jaarlijks aan ieder lid een spelerspas uitgereikt, deze doet dienst als afhangpas bij het digitale afhangsysteem. Op vertoon van deze spelerspas kan het lid gebruik maken van de tennisaccommodatie van de vereniging met inachtneming van de regels, die zijn vastgelegd in het parkreglement. Dit parkreglement wordt vastgesteld door het bestuur en is te vinden op de website www.tpvdekienehoef.nl. Het bestuur is gerechtigd dit reglement aan te passen, leden kunnen veranderingen aan de orde stellen in de algemene ledenvergadering. De ledenpas is strikt voor persoonlijk gebruik. Bij geen of onjuist gebruik en bij misbruik van de ledenpas kan het bestuur tot schorsing overgaan. Een lid kan eveneens worden geschorst bij wangedrag van dit lid ten opzichte van andere leden en/of de vereniging. Een schorsing kan door het bestuur worden uitgesproken voor een periode van maximaal acht weken of voor een bepaald evenement.

Artikel 4: Een lid, dat schade veroorzaakt aan de vereniging of aan bezittingen van de vereniging kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De schade kan geheel of gedeeltelijk op het lid worden verhaald.

Artikel 5: Het is ieder lid toegestaan een niet-lid te introduceren. De tijdstippen waarop mag worden geïntroduceerd zijn vastgelegd door het bestuur en staan vermeld op de website www. tvdekienehoef.nl.

Artikel 6: De leden hebben het recht om deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde toernooien, wedstrijden en evenementen met inachtneming van de door de wedstrijdleiding vastgestelde regels. De leden hebben het recht om gebruik te maken van de faciliteiten in het paviljoen van TV de Kienehoef.

Artikel 7: De leden dienen zich schriftelijk aan te melden bij de ledenadministratie met een hiervoor bestemd inschrijfformulier. Bij aanmelding is het vastgestelde inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 8: De leden zijn verplicht de ledenadministratie op de hoogte te houden van hun juiste adres.

Artikel 9: De leden kunnen, als zij dat wensen, tegen betaling van de kostprijs bij het secretariaat een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verkrijgen.

Artikel 10: Het maximum aantal leden is vastgesteld op 1570. Gestreefd wordt naar een verhouding 25% junioren en 75 % senioren.

Artikel 11: De leden kunnen hun lidmaatschap schriftelijk opzeggen voor 1 januari van het verenigingsjaar.

Contributie.
Artikel 12: De leden moeten de contributie uiterlijk zes weken voor aanvang van het verenigingsjaar hebben voldaan. Bij niet voldoen van de contributie volgt opzegging van het lidmaatschap als gevolg van artikel 6, lid 1c van de statuten.

Artikel 13: De leden die om medische redenen gedurende lange tijd niet in staat zijn tennis te spelen, kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om een lager contributie bedrag te betalen, vast te stellen door het bestuur. Dit bedrag mag nooit lager zijn dan het rustend lidmaatschap.

Artikel 14: Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. Door het overlijden van een lid.
b. Door schriftelijke opzeggen aan de ledenadministratie van het bestuur.
c. Door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden voldaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Bestuur.
Artikel 15: Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te benoemen bestuurslid kan door voordragen door het bestuur en/of door voordracht van tenminste vijf leden van de vereniging. Kandidaat stelling gebeurt alleen dan nadat de kandidaat heeft toegezegd een eventuele benoeming te zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden van de vereniging kan door middel van inlevering van een schriftelijke verklaring bij de secretaris. De kandidaat verklaart daarbij dat hij of zij bereid is de functie te aanvaarden.

Artikel 16: Naast de voorzitter, die rechtstreeks door de algemene ledenvergadering in functie wordt verkozen, bestaat het bestuur uit tenminste zes leden. De secretaris en penningmeester en de overige bestuursfuncties worden in goed overleg binnen het bestuur verdeeld.

Artikel 17: Het bestuur stelt een schema van aftreden op, waarbij jaarlijks maximaal een derde van de bestuursleden in hetzelfde jaar aftreden. Elk bestuurslid is eenmaal in de vier jaar aftredend en/of herkiesbaar. Elk bestuurslid kan maximaal 12 jaar aaneengesloten zitting hebben, tenzij de algemene ledenvergadering een uitzondering hierop wenst.

Artikel 18: Het op statutaire wijze gekozen bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen. Bij stemming heeft ieder bestuurslid een stem, het stemrecht mag niet door een gemachtigde worden uitgeoefend.

Artikel 19: Wanneer een bestuurslid wenst af te treden, deelt hij dit tijdig mee aan de overige bestuursleden, in ieder geval twee maanden voor het aftreden. De benoeming van een vervangend bestuurslid vindt plaats op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Mocht het aantal bestuursleden teruglopen tot minder dan de helft, dan zijn de resterende bestuursleden verplicht binnen een maand een algemene ledenvergadering bijeen te roepen om de vacatures op te vullen.

Artikel 20: Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3c van de statuten betreffende het bedrag van betalingen te verrichten door het bestuur, zonder dat de algemene ledenvergadering om toestemming dient te worden gevraagd wordt vastgesteld op € 10.000,00.

Artikel 21: Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze volledige administratie bij te houden of te doen bijhouden van: Namen en adressen van leden. Presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden van de vereniging.

Vergaderingen van het bestuur.
Artikel 22: Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke uitnodiging aan ieder bestuurslid. De voorzitter roept de vergadering bijeen zo dikwijls als dit in het belang van de vereniging noodzakelijk is, of op verzoek van de meerderheid van de bestuursleden. Indien de voorzitter binnen veertien dagen geen gehoor geeft aan dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

Algemene vergaderingen.
Artikel 23: De agenda van de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur is verplicht ieder agendapunt op te nemen dat tenminste vijf dagen voor de te houden algemene ledenvergadering door minstens vijf leden is ingediend bij de secretaris. De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden binnen vier maanden na het afsluiten van het boekjaar.

Artikel 24: Alle op de agenda van de algemene ledenvergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld, tenzij de vergadering ermee akkoord gaat dat punten worden door geschoven naar de volgende algemene ledenvergadering.

Commissies en werkgroepen.
Artikel 25: Het bestuur kan een of meerdere commissies instellen en belasten met een bepaalde opdracht. Na voltooiing van de opdracht houdt de commissie, die belast was met die opdracht, op te bestaan. In een commissie kunnen ook niet leden van de vereniging zitting hebben.

Artikel 26: Het bestuur kan een of meerdere werkgroepen instellen en belasten met een algemene of bijzondere opdrachten. Vaak is een bestuurslid voorzitter van deze werkgroep. De voorzitter brengt verslag uit in het bestuur over de werkzaamheden van de werkgroep.

Bardiensten.
Artikel 27: Leden van de vereniging vervullen op vrijwillige basis bardiensten. Zij stellen zich op de hoogte van de daar bijbehorende taken en voeren de bardiensten nauwkeurig volgens de instructies uit.

Artikel 28: Teams die deelnemen aan de KNLTB competities kunnen verplicht worden om tijdens de competitieweken maximaal tweemaal een bardienst te vervullen. Dit zal zijn op een dag dat het betreffende lid zelf geen competitie speelt. De captain van een competitieteam is verantwoordelijk voor de indeling van de eventuele bardiensten. De invulling van de bardiensten moet worden doorgegeven aan de competitieleider. Indien een team weigert bardiensten te vervullen is het bestuur gerechtigd passende maatregelen te nemen, bijv. uitsluiting van dat team.