Competitiereglement

 KNLTB-COMPETITIE REGLEMENT TPV DE KIENEHOEF

·      De competitie inschrijving is alleen mogelijk voor leden van TV de Kienehoef. Lidmaatschap dient te worden aangevraagd uiterlijk 20 december voorafgaand aan het jaar waarin competitie wordt gespeeld.

·      De competitie zelf is uitsluitend toegankelijk voor leden die alle betalingen jegens de vereniging en KNLTB verricht hebben en in het bezit zijn van een digitale KNLTB ledenpas.

·      De competitie wordt georganiseerd door de KNLTB; er geldt het competitiereglement van de KNLTB, alsmede het baan- huishoudelijk- en competitiereglement en de statuten van TV de Kienehoef.

·      Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde tennis-/padel ballen. Per team worden er 2 (respectievelijk 4) setjes tennisballen per dag ter beschikking gesteld. De tennisballen  dienen aan het einde van de  dag ingeleverd te worden.

·      Het inschrijfgeld voor de competitie bedraagt € 100,00 per seniorenteam (7 wedstrijddagen). Teams die op vrijdagavond spelen betalen € 75,00. (5 wedstrijddagen).
Padel teams hebben allemaal max. 5 wedstrijddagen dus daar geldt ook het bedrag van € 75,00 voor.
Jeugdteams betalen € 50,00 en daarnaast een bijdrage ten behoeve van de competitieafsluiting van € 7,00.
Het inschrijfgeld is voor de seniorenteams een tegemoetkoming voor de kosten van de KNLTB inschrijving, ballen en koffie/thee die namens de club voor aanvang van de wedstrijden wordt aangeboden.
Voor de jeugdteams is het inschrijfgeld een tegemoetkoming voor de kosten van de KNLTB inschrijving, de ballen en de consumpties die worden uitgereikt aan de competitiespelers.

·      De inschrijving van de voorjaarscompetitie sluit december - de inschrijving van de najaarscompetitie sluit augustus – de inschrijving van de wintercompetitie sluit september. Zie informatie op de inschrijfformulieren.

·      De landelijke competitieteams worden samengesteld door de selectietrainer. De technische commissie kan in uitzonderlijke gevallen de teamindeling aanpassen. Spelers ofwel ouders van spelers kunnen gemotiveerd hun bezwaar op de teamindeling melden bij de technische commissie.

·      Er kan bij twee verschillende verenigingen aan competities worden deelgenomen. Hiervoor dient dispensatie aangevraagd te worden. Dit kan via het e-mailadres competitie@tvdekienehoef.nl.

·      Teams kunnen worden verplicht om maximaal 2x bardienst te draaien. Dit volgens het besluit, genomen in de algemene ledenvergadering van december 2009. Het schema hiervoor wordt uitgereikt samen met de overige competitiebescheiden voorafgaand aan de competitie.

·      Bij het niet tijdig aanwezig zijn, niet voltallig zijn of het niet verschijnen alsmede andere gebreken, zie het competitiereglement van de KNLTB op www.knltb.nl, brengt de KNLTB boetes in rekening. De boetes zijn voor verantwoordelijkheid van het team en de deelnemers en zullen derhalve in rekening gebracht worden. Onder andere: Niet op komen dagen, terugtrekken uit de competitie, onreglementair uitstellen van een competitie wedstrijd en onvolledig/niet tijdig insturen wedstrijdformulier.

·      Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team. De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam is (per ingang van 2018) 2,0. Bij twijfel over het al dan niet gerechtigd zijn om in te vallen dient er altijd contact gezocht te worden met de competitieleider!

·      In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, zijn de deelnemers verplicht zich te houden aan de beslissingen van de competitieleiding. Beslissingen van de competitieleiding zijn bindend.

·      Bij toesturen van een ingevuld inschrijfformulier wordt toestemming gegeven deze persoonsgegevens te verwerken. De club zal enkel de competitiewerkgroep toegang verlenen tot deze persoonsgegevens. Voor gedetailleerde privacy verklaring, zie onze website: www.tpvdekienehoef.nl è over ons è privacy disclaimer.